Fundament är en tydlig och strukturerad SO-serie med

språk- och kunskapsutveckling i fokus.

Alla böcker utgår från det centrala innehållet i Lgr 22.

Språk- och kunskapsutveckling

Fundament sätter språk- och kunskapsutveckling i fokus. Serien består av grundböcker, lärarhandledningar och mängder av utvecklande elevövningar i de fyra SO-ämnena religion, samhällskunskap, historia och geografi. Övningarna är kopplade till grundbokens text och skapar lust och variation i inlärningen av kunskaper och förmågor. Fundament har en stark koppling till Lgr22. Författarna har djupa ämneskunskaper och mångårig pedagogisk erfarenhet. Läromedlet är granskat av specialister i respektive ämne.

Tydlighet

Högstadieelever behöver läsa böcker med ett såväl korrekt som levande språk, och texterna i Fundament är därför noga genomarbetade och målgruppsanpassade. Läromedlet har ambitionen att förklara istället för att förenkla, och ett medvetet språkarbete är det medel med vilket målet uppnås. Nyckeln är tydlighet.

Strukturerade grundböcker

Relevanta begrepp markeras i texten och förklaras i marginalen och/eller i ordlistan. Läsförståelsefrågor hjälper eleven att löpande tillägna sig kunskapen. Formgivningen har en enkel struktur, och böckerna är fyllda med klargörande fotografier, överskådliga kartor och illustrationer som både fördjupar och stimulerar.

Grundbokens upplägg

Grundboken har en tydlig struktur som lyfter språket och stödjer inlärningen. Texterna är noga genomarbetade och målgruppsanpassade. Tanken är att förenkla i stället att förklara och att skapa en grund för medvetet arbete med språk- och kunskapsutveckling.


 • Smarta lässtrategier och en modell för källkritik inleder varje bok.
 • Kapitelstarten tydliggör för eleverna vad de ska lära sig

 • Texterna är noga bearbetade och viktiga begrepp förklaras i marginalen.
 • Texten är indelad i korta avsnitt med läsförståelsefrågor som utgör stöd för inlärningen

 • En ordlista avslutar varje kapitel, vilket hjälper och befäster elevernas begreppsförståelse.
 • Mängder av fördjupande kartor, spännande fotografier och stimulerande illustrationer stödjer inlärningen.

Lässtrategier hjälper eleverna med bokens texter.


Texten är indelad i korta avsnitt med instuderingsfrågor. Ord och begrepp markeras och förklaras. Bilder förtydligar och ger stöd.

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad eleven kommer att få lära sig.

Ordlistan i slutet av varje kapitel sammanfattar ord och begrepp.

Se webbinariet Upptäck Fundament

I det här webbinariet går författarna Tiina Hemberg och Mikael Bruér igenom seriens upplägg och struktur, samt hur Fundament skapar en grund för medvetet arbete med språk- och kunskapsutveckling.

Se Webbinarium på YouTube: Upptäck Fundament med Tiina Hemberg och Mikael Bruér »Smarta lärarhandledningar och övningar

Lärarhandledningarna erbjuder stöd för läraren i form av bland annat läsårsplanering, bedömningshjälp och överskådlig redovisning av övningarnas koppling till det centrala innehållet och betygskriterierna. Materialet innehåller mängder av stimulerande elevövningar på flera nivåer, allt ifrån intressanta språk- och kunskapsutvecklande uppgifter till instuderingsfrågor, begreppsträning och kluriga utmaningar som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel hör ett test, som kan användas för repetition eller som underlag för bedömning. Tillsammans skapar grundbok och lärarhandledning möjlighet till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat till betygskriterierna.

 • Fördjupning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Fördjupning om bedömning av SO-ämnen. Se webbinariet där författaren Mikael Bruér berättar om bedömning här.
 • Planeringshjälpen ”Året runt på 25 moment”.
 • Upp till 60 övningar i varje ämne och årskurs – smarta, roliga och varierade, för alla kunskapsnivåer.
 • Matris som visar övningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier.
 • Förslag på hur lärare och elev kan arbeta med övningarna.
 • Kapiteltest som repetition och stöd för bedömning.
 • Tips till eleverna för bättre studieresultat.

 • Klicka på respektive knapp för att komma till det ämne du är intresserad av.
  Fundament Geografi

  Ingemar Wiklund, författare

  Fundament Geografi Stadiebok

  Fundament Geografi 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor, årstider, väder, vittring och erosion samt klimatzoner. Därpå följer ett avsnitt med namngeografi: Afrika, Sydamerika och Europa.

  Sedan följer kapitel om jordens population och resurser, rika och fattiga, den industriella revolutionen och globaliseringen samt ett avsnitt om insamling av geografiska data och kulturgeografi. Därefter följer ännu ett kapitel med namngeografi: Oceanien och Nordamerika.

  Boken sista tredjedel tar sin utgångspunkt i klimatkrisen och berör de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser, konflikter om naturresurser och förnybara energiresurser. Boken avslutas med ett kapitel om Asiens och Antarktis namngeografi.

  Fundament Geografi 7-9 Häftad, 2022
  (88955-45-6)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Geografi Årskursböcker

  Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor, väder, klimat och klimatzoner.
  Boken utgår från kartor, geografins fundament. Efter det kommer väder och klimat som följs av klimatzoner och hur människor både lever och överlever i de olika klimatzonerna.
  Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas och Sydamerikas regioner.

  Fundament Geografi 8 är en lärobok i geografi som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom samt hur olika faktorer som klimat och tillgång till olika naturresurser påverkar detta. Ett helt kapitel tar upp metoder för insamling av geografisk data och olika sätt att presentera den. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner.

  Fundament Geografi 9 är en lärobok i geografi som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser både nu och i framtiden, energitillgångar och slutligen försörjning och handelsmönster. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Asiens och Antarktis regioner.

  Fundament Geografi 7, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-73-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 8, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-74-6)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 9, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-75-3)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 7-9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2022
  (88955-60-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 7 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-96-8)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 8 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-97-5)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Geografi 9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-98-2)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Historia

  Mikael Bruér, författare

  Fundament Historia Stadiebok

  Fundament Historia 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med ett avsnitt om vad historia är och introducerar historiska begrepp och källor, historieanvändning, historisk empati och identitetsskapande. Därefter behandlas de delar av det centrala innehållet som rör tiden från de forna civilisationerna till trettioåriga kriget, inklusive medeltiden.

  Eleverna får sedan ta sig an 1700-talet, den amerikanska revolutionen och inbördeskriget samt franska revolutionen och Napoleontiden. Sedan följer ett kapitel om den industriella revolutionen och därpå behandlas Sverige och världen under 1800-talet.

  Boken går vidare till de båda världskrigen med mellankrigstiden, efterkrigstiden i Europa och Sverige samt världen efter kalla kriget. Även demokratisering, ideologier och globalisering berörs. Eleverna får här fördjupa sitt arbete med historiska källor och historiebruk på ett sätt som förbereder dem för gymnasiet

  Fundament Historia 7-9 Häftad, 2022
  (88955-44-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Historia Årskursböcker

  Fundament Historia 7 ger en introduktion till historieämnet och omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om de forna civilisationerna och tiden fram till de stora upptäcktsfärderna. Boken tar också upp de delar av det centrala innehållet som berör historiska begrepp och historiska källor.

  Fundament Historia 8 är en lärobok i historia som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Fundament Historia 8 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt de delar av det centrala innehållet som omfattar hur historia används. Boken behandlar tiden från de stora upptäcktsfärderna fram till det tidiga 1900-talet.

  Fundament Historia 9 är en lärobok i historia som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om imperialism och världskrig samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering. Fundament Historia 9 behandlar perioden från 1900-talets början till det tidiga 2000-talet och vår egen samtid. Boken omfattar också de delar av det centrala innehållet som behandlar historiska begrepp, källor och hur historia används.

  Fundament Historia 7, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-70-8)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 8, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-71-5)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 9, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-72-2)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 7-9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2022
  (88955-58-6)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 7 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-90-6)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 8 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-91-3)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Historia 9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-92-0)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Religion

  Per Eklund, författare

  Fundament Religion Stadiebok

  Fundament Religion 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om människors identitet, sambandet mellan religion och samhälle och livsfrågor i medier och populärkultur. Begreppen livsåskådning, religionsvetenskap och religionsfrihet introduceras. Eleverna får reflektera över livsfrågor, såväl sina egna som i ett större perspektiv.

  Boken förklarar byggstenarna som formar en människas livsåskådning. Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism beskrivs utifrån rubrikerna gudsbild, enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner, heliga platser och historia. Även religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser berörs. Religionskritik, gudsbevis och religioners roll i politiska skeenden behandlas. Eleverna möter resonemang om etiska modeller och uppmuntras genom hela boken att pröva sina egna ståndpunkter och respektera andras.

  Fundament Religion 7-9 Häftad, 2022
  (88955-43-2)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Religion Årskursböcker

  Fundament Religion 7 ger en introduktion till religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om hur människors identitet och livsstilar formas, hur sambandet mellan religion och samhälle kan beskrivas och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.
  Fundament Religion 7 utgår från elevernas egna frågor om livet och fördjupar dessa via begrepp som etik och människosyn. Boken beskriver även huvuddragen i världsreligionernas historia.

  Fundament Religion 8 är en lärobok i religionskunskap som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Boken behandlar också centrala tankegångar och urkunder i judendom, kristendom och islam samt lyfter fram kristendomen i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Boken avslutas med en utblick mot religionens roll i aktuella politiska skeenden.

  Fundament Religion 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i religionskunskap som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som utgår från vårt liv tillsammans, hur etiska resonemang fungerar och hur frågor om jämställdhet och sexualitet kan komma till uttryck. Fundament Religion 9 behandlar också centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan men också nya religiösa rörelser. Boken avslutas med frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, frihet och ansvar.

  Fundament Religion 7, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-79-1)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 8, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-80-7)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 9, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-81-4)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 7-9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2022
  (88955-57-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 7 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-93-7)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 8 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-94-4)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Religion 9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-95-1)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Samhällskunskap

  Tiina Hemberg, Mikael Bruér, författare

  Fundament Samhällskunskap Stadiebok

  Fundament Samhällskunskap 7–9 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskap samt rättigheter och rättsskipning. Det handlar om de mänskliga rättigheterna, demokrati/diktatur, ungdomars identiteter, de svenska välfärdsstrukturerna och rättsystemet.

  Därefter avhandlas medier och kommunikation, beslutsfattande, ideologier, politiska idéer och partier samt styresskick, vilket leder vidare till ett kapitel om hur Sverige styrs – från kommuner, regioner och riksdag till EU.

  Till sist avhandlas de delar av det centrala innehållet som berör samhällsresurser och fördelning. Det handlar om arbete och utbildning, samhällsekonomi och global ekonomi. Det sista kapitlet tar upp konflikter och hotbilder i världen.

  Fundament Samhällskunskap 7-9 Häftad, 2022
  (88955-46-3)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Fundament Samhällskunskap Årskursböcker

  Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.
  Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som börjar med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

  Fundament Samhällskunskap 8 är en lärobok i samhällskunskap som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer, med fokus på Sverige samt information och kommunikation.

  Fundament Samhällskunskap 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i samhällskunskap som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

  Fundament Samhällskunskap 7, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-76-0)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 8, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-77-7)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 9, 2:a upplagan Häftad, 2023
  (88955-78-4)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 7-9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2022
  (88955-59-3)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 7 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (88955-99-9)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 8 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (89801-00-4)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg
  Fundament Samhällskunskap 9 Lärarhandledning PDF
  PDF, 2023
  (89801-01-1)
  Svenska Svenska
  Pris: Logga in för pris
  Lägg i varukorg

  Om Tukan läromedel

  Tukan läromedel är ett systerförlag till Tukan förlag, som är ett av Sveriges största förlag inom allmänlitteratur. Tukan förlag har en bred och färgstark barn- och vuxenutgivning full av kunskap, inspiration och underhållning. Vår grundidé har alltid varit att ge ut böcker av hög kvalitet till lågt pris. Nu tar vi med oss denna idé in i läromedelsutgivningen.

  Tukan läromedel skapar läromedel av hög kvalitet till så konkurrenskraftiga priser att alla skolor har råd att förse sina elever med egna läroböcker och därmed ge dem bättre förutsättningar att nå de kunskaper som krävs. Deras vision är att skapa inspirerande läromedel som alla skolor har råd med. På så vis vill Tukan läromedel bidra till en likvärdig skola där lärandet sker på lika villkor.

  Tukan läromedels utgivning utgår alltid från läroplanens innehåll med kursplaner och betygskriterier. Läromedlen har en modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.