Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Bokförlaget Daidalos
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2010-11-25
Språk: Svenska
Antal sidor: 403
Vikt: 575g
ISBN: 7173-328-3

Bildning - Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bfk)

Beskrivande text

Under de senaste tvåhundra åren har det pågått en kamp om bildningen. Den har handlat om hur begreppet bör förstås och vad det innefattar, för vilka människor bildningen är en angelägenhet och hur den på bästa sätt kan främjas. Debatterna har inte alltid varit lika intensiva utan snarare gått i vågor och förts på olika arenor. Delvis har de också kretsat kring olika frågor och företeelser. I början av 1800-talet gällde diskussionerna – precis som idag − först och främst den institutionaliserade högre utbildningen, men under en stor del av 1900-talet förknippades bildningsbegreppet i Sverige primärt med den organiserade folkbildningsrörelsen och olika alternativa utbildningsformer, som när Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, ordnade bildningscirklar där »skötsamma arbetare» hade möjlighet att intellektuellt förkovra sig. Hur stor oenigheten än må ha varit om hur begreppet närmare bestämt ska förstås har de flesta bildnings­förespråkare framhållit bildning som en motvikt mot det som uppfattats som ett i samtiden alltför mekaniskt traderande och nyttoinriktat utbildningsväsende. Så var det för 1800-talets nyhumanister men också för arbetarrörelsens bildningsförkämpar – och så är det för många av dem som i vår egen tid verkar för en starkare ställning för bildande moment. I den här boken har 24 texter om bildning samlats. De äldsta texterna är från tidigt 1800-tal, den sista är skriven på 2000-talet. Även till form och innehåll skiljer de sig från varandra. Här samsas akademiska uppsatser med skoltal, riksdagsanföranden, tidningsartiklar och essäer. Vissa texter är utpräglat politiska till sin karaktär, andra är pedagogiska, filosofiska eller idéhistoriska. En del har fokus på den institutionaliserade, i synnerhet högre utbildningen medan andra utgår från arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Men samtliga texter handlar om bildning − och är skrivna på svenska. Boken innehåller texter av: Bokens författare: Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Carl Adolph Agardh, Johan Vilhelm Snellman, Gustaf Reinhold Rabe, August Palm, Karl Johan Gabrielsson, Ellen Key, Rickard Sandler, Hans Larsson, Valfrid Palmgren, Kata Dalström, Zeth Höglund, Oscar Olsson, Natanael Beskow, Carl Cederblad, Arthur Engberg, Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, Gunnar Hirdman, Emilia Fogelklou, Bengt Nerman, Erik Hjalmar Linder, Donald Broady och Sven-Eric Liedman. »Att läsa Bildning är ... en i djupaste mening bildande aktivitet. /Per Svensson i Sydsvenskan