Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Norstedts Juridik
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-03-01
Språk: Svenska
Antal sidor: 62
Upplaga: 1
Vikt: 123g
ISBN: 38-24238-4

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ds 2015-10

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bgk:oe)

Beskrivande text

Handlar huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.

Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål föreslås bli förlängd liksom tidsfristen för när en talan om återlämnande senast ska väckas.

Det föreslås också att de myndigheter som hanterar utförseltillstånd, d.v.s. Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, ska ges behörighet att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI).