Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Tukan förlag läromedel vill skapa läromedel som skolorna har råd med. Genom att erbjuda kvalitativa läromedel till mycket konkurrenskraftiga priser kan Tukan förlag läromedel med sin utgivning, ge alla elever bättre förutsättningar att klara skolans kunskapskrav.


Böckerna är granskade och kvalitetssäkrade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet från både forskning och praktiskt arbete i skolvärlden. Tukan förlag läromedels utgivning utgår alltid från läroplanens centrala innehåll, kursplaner och kunskapskrav. De har en modern och pedagogisk formgivning där både innehåll och ämnesspråket är i fokus.


Fundament är Tukan förlag läromedels första satsning och är ett språk- och kunskapsutvecklande basläromedel i SO-ämnena för högstadiet. Fundament-serien för årskurs 7, 8 och 9 finns ute till försäljning. Lärarhandledningarna till Fundament årskurs 9 finns tillgängliga digitalt till höstterminens start.

Om Fundament

Fundament är ett helt nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien består av årskursböcker i historia, religion, samhällskunskap och geografi, skrivna av författare med mångårig erfarenhet – både av undervisning i SO-ämnena och av att skriva läromedel.


Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna klarar kunskapskraven och utvecklar förmågorna i respektive ämne. Läroböckerna har en tydlig struktur med språk- och kunskapsutveckling i fokus.

  • Varje bok inleds med ett avsnitt om lässtrategier som eleverna kan använda under arbetet med texterna i boken.

  • Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.
  • Innehållet är lättläst med fokus på att förklara istället för att förenkla.
  • Texten är indelad i korta avsnitt där viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

  • Med hjälp av instuderingsfrågor efter varje avsnitt, kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.
  • Varje kapitel avslutas med en ordlista som hjälper elevens förståelse för kapitlets begrepp.
  • Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer lyfter innehållet och stödjer inlärningen.

Exempel på uppslag i böckerna


Intresserad av Fundament-serien?

Lyssna till författarna Mikael Bruér och Per Eklund som går igenom tankarna bakom Fundament-serien och ger konkreta tips på hur du kan arbeta med lärobok och lärarhandledning i undervisningen.

Se Webbinarium på YouTube: Ditt Fundament i undervisningen med Mikael Bruér och Per Eklund »


Fundament Historia

Mikael Bruér
Fundament Historia 7 ger en introduktion till historieämnet och omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om de forna civilisationerna och tiden fram till de stora upptäcktsfärderna. Boken tar också upp de delar av det centrala innehållet som berör historiska begrepp och historiska källor.

Fundament Historia 8 är en lärobok i historia som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Fundament Historia 8 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt de delar av det centrala innehållet som omfattar hur historia används. Boken behandlar tiden från de stora upptäcktsfärderna fram till det tidiga 1900-talet.

Fundament Historia 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i historia som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om imperialism och världskrig samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering. Fundament Historia 9 behandlar perioden från 1900-talets början till det tidiga 2000-talet och vår egen samtid. Boken omfattar också de delar av det centrala innehållet som behandlar historiska begrepp, källor och hur historia används.

Fundament Historia 7 Häftad, 2019
(88955-00-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Historia 8 Häftad, 2020
(88955-04-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Historia 9 Häftad, 2021
(88955-05-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Fundament Geografi

Ingemar Wiklund
Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor, väder, klimat och klimatzoner.
Boken utgår från kartor, geografins fundament. Efter det kommer väder och klimat som följs av klimatzoner och hur människor både lever och överlever i de olika klimatzonerna.
Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas och Sydamerikas regioner.

Fundament Geografi 8 är en lärobok i geografi som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom samt hur olika faktorer som klimat och tillgång till olika naturresurser påverkar detta. Ett helt kapitel tar upp metoder för insamling av geografisk data och olika sätt att presentera den. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner.

Fundament Geografi 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i geografi som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser både nu och i framtiden, energitillgångar och slutligen försörjning och handelsmönster. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Asiens och Antarktis regioner.

Fundament Geografi 7 Häftad, 2019
(88955-03-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Geografi 8 Häftad, 2020
(88955-07-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Geografi 9 Häftad, 2021
(88955-08-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Fundament Religion

Per Eklund
Fundament Religion 7 ger en introduktion till religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om hur människors identitet och livsstilar formas, hur sambandet mellan religion och samhälle kan beskrivas och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.
Fundament Religion 7 utgår från elevernas egna frågor om livet och fördjupar dessa via begrepp som etik och människosyn. Boken beskriver även huvuddragen i världsreligionernas historia.

Fundament Religion 8 är en lärobok i religionskunskap som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Boken behandlar också centrala tankegångar och urkunder i judendom, kristendom och islam samt lyfter fram kristendomen i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Boken avslutas med en utblick mot religionens roll i aktuella politiska skeenden.

Fundament Religion 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i religionskunskap som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som utgår från vårt liv tillsammans, hur etiska resonemang fungerar och hur frågor om jämställdhet och sexualitet kan komma till uttryck. Fundament Religion 9 behandlar också centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan men också nya religiösa rörelser. Boken avslutas med frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, frihet och ansvar.

Fundament Religion 7 Häftad, 2019
(88955-02-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Religion 8 Häftad, 2020
(88955-09-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Religion 9 Häftad, 2021
(88955-10-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Fundament Samhällskunskap

Tiina Hemberg, Mikael Bruér
Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.
Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som börjar med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

Fundament Samhällskunskap 8 är en lärobok i samhällskunskap som riktar sig till årskurs 8. Boken ger en fortsatt utveckling av samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer, med fokus på Sverige samt information och kommunikation.

Fundament Samhällskunskap 9 (utkommer våren 2021) är en lärobok i samhällskunskap som riktar sig till årskurs 9. Boken ger en fortsatt utveckling av samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

Fundament Samhällskunskap 7 Häftad, 2019
(88955-01-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Samhällskunskap 8 Häftad, 2020
(88955-14-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Samhällskunskap 9 Häftad, 2021
(88955-15-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Om Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna utgör ett viktigt komplement till läroböckerna och är ett värdefullt stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och underlätta bedömningen av elevernas kunskaper. De innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns här intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel finns ett test kopplat till de delar av det centrala innehållet som behandlats. Det fungerar som repetition, testar elevernas kunskap och förståelse och är ett stöd för bedömning. Med hjälp av lärarhandledningen ges eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla ämnets förmågor och nå kunskapskraven.

Lärarhandledningar

Beställ lärarhandledning här

Lärarhandledningarna till Fundament-serien årskurs 9 finns tillgängliga digitalt till höstterminens start.

Fundament Geografi 7 Lärarhandledning PDF
PDF, 2019
(88955-06-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Geografi 8 Digital lärarhandledning
PDF, 2020
(88955-19-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Geografi 9 Digital lärarhandledning
PDF, 2021
(88955-22-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Historia 7 Lärarhandledning PDF
PDF, 2019
(88955-12-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Historia 8 Digital lärarhandledning
PDF, 2020
(88955-16-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Historia 9 Digital lärarhandledning
PDF, 2021
(88955-23-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Religion 7 Digital Lärarhandledning PDF
PDF, 2019
(88955-11-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Religion 8 Digital lärarhandledning
PDF, 2020
(88955-17-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Religion 9 Digital lärarhandledning
PDF, 2021
(88955-20-3)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Samhällskunskap 7 Lärarhandledning PDF
PDF, 2019
(88955-13-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Samhällskunskap 8 Digital lärarhandledning
PDF, 2020
(88955-18-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg
Fundament Samhällskunskap 9 Digital lärarhandledning
PDF, 2021
(88955-21-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg